Kategorijas

2 QSO on AO-91 Fox-1B Satellite

Worked with 2 stations on AO-91 Fox-1B Satellite. RD3F and LA/SQ2XE